Contactgegevens; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den-Haag, 070 346 58 77 www.nivex.nl, info@nivex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij ons een examen volgt en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken.

Van examenkandidaat: NAW-gegevens Persoonlijke gegevens Betaalgegevens Gegevens over iemands loopbaan Opleidingsniveau/examenniveau Van geïnteresseerden: NAW-gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u deze bijzondere persoonsgegevens ook niet aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een kopie ID-bewijs met daarop een Burgerservicenummer (BSN).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nivex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Voor het voeren van een administratie om examens te kunnen organiseren, te factureren en examenkandidaten over examens te informeren; - Voor het onderhouden van contact met geïnteresseerden; - Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van examenkandidaten: De persoonsgegevens van examenkandidaten worden gedurende het examen bewaard en daarna nog zeven jaar.

Van geïnteresseerden: De persoonsgegevens van geïnteresseerden worden bewaard zolang men interesse heeft in de diensten van Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens. Daarna nog maximaal één jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat de toets omgeving bouwt en onderhoudt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan: www.nivex.nl/cookies.html. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nivex.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen; Nederlands Instituut voor Vastgoedexamens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@nivex.nl.

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.